علوم آبزی پروری پیشرفته (AASJ) - اهداف و چشم انداز