علوم آبزی پروری پیشرفته (AASJ) - واژه نامه اختصاصی