افزایش تولید طبیعی شیرونومیده در استخرهای پرورش ماهی با استفاده از نور و دستکاری بستر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی ، ایران

2 اداره کل شیلات استان گیلان- بندرانزلی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

چکیده

با بررسی چشمی ،ذره بینی و میکروسکوپی هر اکوسیستم آبی می توان موجودات زیادی را مورد مطالعه قرار داد در این میان لارو شیرونومیده نیز به عنوان یک آبزی از نظر تولیدات طبیعی در هرم تغذیه آبزیان  قرار داشته و از نظر شیلاتی با توجه به ضریب تبدیل غذایی و مهاجرت عمودی از کف به طرف سطح استخر های پرورش ماهیان به عنوان یک شاخص از وضعیت کیفی اکسیژن در بستر استخر عمل می نماید. لذا با توجه به فراوانی آن ها در محیط های آبی داخلی و ارزش غذایی بالای    آن­­ها  افزایش جمعیت آنها در استخر های خاکی از طریق ساخت آشیانه و استفاده از رژیم نوری و مواد آلی مورد پژوهش قرار گرفت. بیشترین تعداد لارو شیرونومیده از منطقه ساخت آشیانه و کمترین تعداد لارو شیرونومیده از منطقه ای که از نور کمتری برخوردار بوده بدست آمد و به منظور افزایش لارو شیرونومیده در استخر های پرورش بچه ماهیان و میگو توصیه می گردد. 

کلیدواژه‌ها