فراخوان پذیرش مقاله

از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان محترم که در این حوزه دارای سوابق علمی و پژوهشی می باشند دعوت می شود تا مقالات ترویجی یا پژوهشی خود را ارسال فرمایند.

محورهای مجله ترویجی:

  • تکثیر و پرورش آبزیان 
  • تغذیه آبزیان و غذای زنده 
  • ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان 
  • بوم شناسی آبزی پروری 
  • بهداشت و بیماریهای آبزیان 
  • مهندسی آبزی پروری 
  • صید و عمل آوری آبزیان پرورشی