فراخوان پذیرش مقاله

از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان محترم که در این حوزه دارای سوابق علمی و پژوهشی می باشند دعوت می شود تا مقالات ترویجی یا پژوهشی خود را ارسال فرمایند.

 

اهداف مجله علوم آبزی پروری پیشرفته

چاپ و انتشار نتایج و دستاوردهای قابل ترویج و کاربردی حاصل از پژوهش های علمی محققین موسسات، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به صورت ساده با قابلیت اجرایی در قالب دوفصلنامه و با هدف:

- استفاده برای تولیدکنندگان آبزیان به منظور بهبود، ارتقاء و توسعه آبزی پروری و تنوع بخشی به محصولات شیلاتی در کشور

-بهره برداری از دانش در صنعت و تولید در راستای توسعه شرکت های دانش بنیان و ایجاد اشتغال در زیر بخش شیلات برای ظرفیت موجود فارغ التحصیلان علوم آبزی پروری در کشور

- بهره برداری برای متخصصین شیلاتی و مروجان عرصه ی تکثیر و پرورش آبزیان

- استفاده برای حفاظت از آبزیان و منابع آبی جهت بهره برداری و تولید پایدار

- معرفی ظرفیت های شیلاتی موجود در منابع آبی کشور و بهره وری از آنها در راستای توسعه آبزی پروری 

 

دامنه موضوعی مجله ترویجی

مجله علوم آبزی پروری پیشرفته مقالات ترویجی مرتبط با آبزی پروری در زمینه های مشروحه زیر را در راستای توسعه صنعت آبزی پروری کشور به چاپ می رساند:

  • تکثیر و پرورش آبزیان 
  • تغذیه آبزیان و غذای زنده 
  • ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان 
  • بوم شناسی آبزی پروری 
  • بهداشت و بیماریهای آبزیان 
  • مهندسی آبزی پروری 
  • صید و عمل آوری آبزیان پرورشی 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 7، پاییز و زمستان 1402، بهمن 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی