داوران

داورانی که در شماره پاییز و زمستان 1401 مارا یاری نمودند( به ترتیب حروف الفبا)

آقای دکتر سیامک باقری

آقای دکتر بابک تیزکار

آقای دکتر حسین خارا

سرکارخانم دکتر رودابه روفچایی

آقای دکتر عسگر زحتکش

آقای دکتر سیدوحید فارابی

سرکارخانم دکتر سمیرا ناظم الرعایا

آقای دکتر علیرضا ولی پور