اهداف و چشم انداز

مجله علوم آبزی پروری پیشرفته دربرگیرنده موضوعات مرتبط با آبزی پروری بوده و یافته های تحقیقاتی قابل ترویج محققین و متخصصین علوم آبزی پروری کشور در زمینه های مشروحه زیر به منظور تسهیل استفاده بهره برداران و تولیدکنندگان آبزیان در راستای توسعه صنعت آبزی پروری کشور را به چاپ می رساند

  • تکثیر و پرورش آبزیان 
  • تغذیه آبزیان و غذای زنده 
  • ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان 
  • بوم شناسی آبزی پروری 
  • بهداشت و بیماریهای آبزیان 
  • مهندسی آبزی پروری 
  • صید و عمل آوری آبزیان پرورشی