اصول اخلاقی انتشار مقاله

- نویسنده(گان) باید مالک معنوی مقاله بوده و مقاله ارسالی نباید قبلا یا بصورت همزمان در نشریه دیگری چاپ شده باشد.

- مقالات بایستی حاصل تجربیات و پژوهش های علمی نویسنده (گان) بوده و در موضوعات تحلیلی شرط امانت داری و اصول رفرنس دهی رعایت و بر اساس برداشت تحلیلی نویسنده(گان) باشد

- حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نام نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات بعد از طی مراحل داوری تنها در صورتی مجاز می باشد که نامه ای با امضای همه نویسندگان به دفتر مجله ارائه گردد.

-نویسند(گان) متعهد می شوند مطابقت کامل فهرست منابع با منابع ارجاعی در متن را عهده دارند و هر گونه مغایرت در این زمینه را قبل از چاپ رفع نمایند. بدیهی است عدم همکاری در این زمینه مقاله مذکور را از وضعیت انتشار خارج خواهد کرد.

-اطلاعات شخصی نویسندگان برای تمامی افراد که به آن دسترسی دارند محرمانه خواهد بود

-داوری تمام مقالات دریافتی توسط چند داور و به صورت محرمانه انجام خواهد شد