اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد صیاد بورانی

دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

mohammadboraniyahoo.com

سردبیر

علیرضا ولی پور

دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

valipour40gmail.com

اعضای هیات تحریریه

همایون حسین زاده صحافی

دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری استاد پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

h_hosseinzadehifro.ir

تورج ولی نسب

دکتری تخصصی اکولوژی دریا استاد مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

t_valinassabyahoo.com

بهرام فلاحتکار

دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان استاد دانشگاه گیلان

falahatkarguilan.ac.ir

حسین خارا

دکتری تخصصی شیلات دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

k.khara1974yahoo.com

سیامک باقری

دکتری تخصصی اکولوژی دریا دانشیار پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

siamakbpgmail.com

آرش اکبرزاده

دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار دانشگاه هرمزگان

akbarzadehut.ac.ir

عسکر زحمتکش

دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان دانشیارموسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

aszahmatyahoo.co.uk

ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی

شیلات(تکثیر پرورش آبزیان) دانشیار دانشگاه مازندران

sohrabesmaeili70gmail.com

محدث قاسمی

دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان استادیار پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

mohadesyahoo.com

مدیر داخلی

سپیده ملکی شمالی

کارشناس ارشد صنایع سیستم و بهره وری

sepideh_malakiyahoo.com