بررسی خصوصیات مورفوبیولوژیک ماهیان قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta) ساکن در دریاچه سد لار و حوضه آبریز آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

 ماهی قزل آلای خال قرمز یکی از ماهیان بومی (Native) کشور بوده که به دلیل حساس بودن نسبت به آلودگی های  محیطی (فاضلاب های خانگی، صنعتی، شوینده ها، مواد نفتی و ...) نسل آن در حال انقراض می باشد. این بررسی در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ روی ۱۴۰ عدد از ماهیان قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta) صید شده از منطقه کوهستانی دریاچه سد لار صورت گرفت و برخی خصوصیات زیستی آنها مورد بررسی قرار گرفت. براساس آزمون کروسکال-والیس اختلاف آماری در وزن مطلق گناد (74/9±83/8) ، وزن نسبی گناد (65/4±76/5)، شاخص محیطی فولتون (15/۰±24/۱) و شاخص محیطی کلارک (13/۰±04/1) مشاهده گردید (p<0.05). آزمون t-test اختلاف آماری را در وزن بدن (32/106±37/۱۵0گرم) و طول چنگالی (75/4±14/ 22 سانتی متر) بین ماهیان نر و ماده در سنین مختلف نشان نداد (p>0.05).   

کلیدواژه‌ها