شناسایی و درمان انگل مونوژن دریایی (Microcotylidae) در ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در منطقه چابهار

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران

چکیده

   مونوژن ها دسته ای از کرم­های پهن انگلی هستند که معمولاً در ماهی­ها و بی مهرگان آبزی یافت می شوند. مونوژن ها هرمافرودیت هستند و از مخاط و سلول های اپیتلیال سطح بدن و آبشش ماهی تغذیه می کنند. بعضی­ها زنده زا و برخی تخم گذار و در آب شور و شیرین حضور دارند. از این کرم­ها بیش از 4 هزار تا 5 هزار گونه شناسایی شده است. نمونه های زنده زا، می توانند تا سه نسل را در شکم خود نگه دارند و در نمونه­های تخم گذار، تخم‌های بارور شده را به آب رها می‌کنند که در آنجا به رشد خود ادامه داده و به صورت انکومیراسیدیوم از تخم خارج می‌شوند. لارو مژه دار شنای آزاد دارد که در نهایت میزبان را پیدا کرده و به آن می‌چسبد. این مطالعه در مرداد ماه 20 عدد ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) با وزن تقریبی 500 گرم در آب­های ساحلی منطقه چابهار نمونه برداری و به کارگاه آبزی پروری مرکز تحقیقات شیلاتی آب­های دور چابهار جهت مطالعه انتقال داده شد و بعد از گذشت 8 روز، 4 عدد ماهی تلف گردید. بعد از نمونه گیری و تهیه لام مرطوب از آبشش ماهی صبیتی و بررسی زیر میکروسکوپ نوری با عدسیx 4 وx10، انگل مونوژن از خانواده Microcotylidae مشاهده و شناسایی شد. حمام بلند مدت فرمالین به میزان ppm 30 به مدت 24 ساعت باعث کنترل و حذف انگل شد.

کلیدواژه‌ها