دوره و شماره: دوره 5، پاییز و زمستان 1400، آبان 1400 
بیماری کوی هرپس ویروس(KHVD) و روش های مقابله با آن در کپور معمولی پرورشی

صفحه 47-56

جواد دقیق روحی؛ سید فخرالدین میرهاشمی نسب؛ محدث قاسمی؛ محمد صیاد بورانی؛ منیره فئید