دوره و شماره: دوره 5، بهار و تابستان 1400 - شماره پیاپی 5، خرداد 1400 
عملکرد رشد کوپه پود Acanthocyclops trajani تغذیه شده با جیره های غذایی خشک

صفحه 33-42

رحیمه رحمتی؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ مسطوره دوستدار


تاثیر تراکم بر عملکرد رشد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان

صفحه 59-66

سید کمال الدین علامه؛ علی آخوندی؛ مجتبی محمدی


برآورد ظرفیت ها و فرصت های آبزی پروری در مناطق بالا دست و پائین دست سد شاهچراغی دامغان

صفحه 67-77

علیرضا ولی پور؛ محمد صیاد بورانی؛ عسگر زحمتکش؛ بهرام فلاحی لیما؛ یعقوبعلی زحمتکش؛ جلیل سبک آرا؛ عظمت دادای قندی