دوره و شماره: دوره 4، پاییز و زمستان 1399 - شماره پیاپی 4، اسفند 1399 
مروری بر آبزی پروری لابسترهای خاردار دریای عمان(Panalirus sp)

صفحه 25-38

محمدرضا میرزائی؛ اشکان اژدری؛ عبدالغفور چاکری