دوره و شماره: دوره 2، زمستان 97، دی 1397، صفحه 1-78 
مقایسه خصوصیات کیفی کیلکای سوخاری خام و پخته با لعاب معمولی و تمپورا

صفحه 1-16

معصومه رهنما سنگاچینی؛ قربان زارع گشتی؛ فرشته خدابنده؛ عظمت دادای قندی


مروری برفایتوبیوتیکهای مطالعه شده بر روی ماهی قزل آلای رنگین کمان

صفحه 41-53

رودابه روفچائی؛ علیرضا میرواقفی؛ علیرضا ولی پور؛ سید حسین حسینی فر؛ داریوش پروانه مقدم


پرورش ماهی سوف سفید (Sander lucioperca) به روش تک گونه ای و متراکم از مرحله انگشت قدی تا مرحله ۵۰ گرمی

صفحه 71-78

محمد صیاد بورانی؛ علیرضا ولی پور؛ محمد پورکاظمی؛ ایرج عفت پناه؛ بهمن محمدی تبار؛ مهدی گلشن