دوره و شماره: دوره 3، پائیز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 1-88 
اثر دفعات غذا دهی بر روند رشد بچه ماهیان سفید (Rutilus kutum)

صفحه 29-38

سید افشین امیری سندسی؛ علی رضا میرزاجانی؛ سید محمد صلواتیان؛ صاحبعلی قربانی؛ مهدی مومنی توتکله؛ رودابه روفچائی؛ محمد رضا رمضانی